Izdavanje i obnova licence

IZDAVANJE  LICENCE  PRVI  PUT

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. PRISTUPNICA (Obrazac tražiti od tehn.sekretara Kantonalne komore ili skinuti sa stranice KFK ZeDo Kantona)
 2. REGISTRACIJSKI LIST( obrazac tražiti od teh.sekretara Kantonalne komore ili skinuti sa stranice KFK ZeDo kantona)
 3. OVJERENE DVIJE KOPIJE DIPLOME
 4. OVJERENE DVIJE KOPIJE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
 5. CIPS-ova prijava o mjestu boravka
 6. OVJERENA KOPIJA LIČNE KARTE
 7. UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
 8. KOPIJA UPLATNICE ZA IZRADU LICENCE
 9. VJENČANI LIST( zbog eventualne promjene prezimena)

Magistri farmacije koji prvi put podnose zahtjev za izdavanje licence za samostalan rad uplaćuju na račun Federalne  komore  magistara farmacije iznos od 100,00 KM(stotinu KM) račun:

 • 161 000013 00 800 18 kod Raiffaisen bank ili
 • 1322602012459704 kod NLB Banka d.d. Tuzla

 

 

 

OBNOVA LICENCE

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE( obrazac tražiti od teh.sekretara Kantonalne komore ili skinuti sa stranice KFK ZeDo kantona)
 2. KOPIJA STARE LICENCE
 3. KOPIJA UPLATNICE

Magistri farmacije koji obnavljaju Licencu za samostalan rad uplaćuju na račun Federalne komore magistara farmacije iznos od 50,00 KM(pedeset KM).

račun:

 • 161 000013 00 800 18 kod Raiffaisen bank ili
 • 1322602012459704 kod NLB Banka d.d. Tuzla
 • Pobrojanu dokumentaciju dostaviti tehn. sekretaru Đani Alijagić na adresu Crkvice Aneks B bb.
 • Za sve informacije možete se obratiti na telefon 032 226 571
 • 061 406 940 (Maida Deljkić,mr.ph. Predsjednica KFK ZeDo kantona)

 

Promjena ličnih podataka

Za promjenu ličnih podataka potrebno je:

1. Zahtjev za promjenu ličnih podataka

2. Stara licenca

3. Diploma ili vjenčani list

4. Rješenje kojim se odobrava/ne odobrava štampanje licence

5. Zahtjev za štampanje licence (sa novim podacima)

obrazac za izmjenu podataka.pdf

zahtjev za stampanje licence.pdf