• Nekategorisano
 • 0

Analiza vezana za utvrđivanje slobodnih lokacija na području Zeničko-dobojskog kantona, na kojim se mogu osnovati apoteke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

MINISTARSTVO  ZDRAVSTVA

   Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

Zenica-Doboj Canton

MINISTRY OF HEALTH

 

Broj:11-37-17476-1/16

Datum, 27.04.2017. godine

 

 

FARMACEUTSKA KOMORA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

PREDMET: Analiza vezana za utvrđivanje slobodnih lokacija na području

Zeničko-dobojskog kantona, na kojim se mogu osnovati apoteke

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Sl. novine FBiH“, broj: 44/12, 23/13 i 27/14) u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, poduzelo je aktivnosti na utvrđivanju slobodnih lokacija na području kantona na kojim će se osnivati apoteke u skladu sa demografskim i geografskim kriterijima iz člana 3. i 4. Pravilnika, kao i potrebama kantona, odnosno lokalne zajednice za apotekarskom službom.         Dana 21.10.2016. godine, ovo Ministarstvo je uputilo dopis svim općinama na području Kantona i zatražilo dostavljane podataka o ukupnom broju stanovnika i broju stanovnika po mjesnim zajednicama. Istog dana dopis je upućen i domovima zdravlja na području kantona i zatražilo dostavljane podataka o broju i rasporedu porodičnih ambulanti koje djeluju u sklopu domova zdravlja.

Zatraženi podaci pristigli su u ovo Ministarstvo početkom novembra 2016. godine, nakon čega je Ministartvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Zeničko-dobojskog kantona, radilo na objedinjavanju i pristiglih podataka, nakon čega je sačinjena sveobuhvatna analiza sa podacima kako slijedi:

 

A N A L I Z A

 

I Grad Zenica

 

Broj stanovnika: 110.715

Broj mjesnih zajednica: 72

Broj apoteka: 35 i 7 depoa

 

Apoteke u gradu Zenica

 

 1. JAU Apoteka Zdravlje Zenica (Igasa)
 2. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje m.Weis
 3. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje 12. april
 1. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje – Crkvice
 2. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje – M.Tita
 3. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje – Odmut
 4. PAU Kofarm Zenica Centrala
 5. Ogranak PAU Kofarm Beni I
 6. OgranakPAU Kofarm Beni II
 7. Ogranak PAU Kofarm Londža
 8. PAU Pharmacia sjedište
 9. Ogranak PAU Pharmacia I
 10. Ogranak PAU Pharmacia II
 11. Ogranak PAU Pharmacia III
 12. Ogranak PAU Pharmacia IV
 13. PAU Zenilijek Travnička
 14. Ogranak PAU Zenilijek – Massarykova
 15. Ogranak PAU Zenilijek – Sunčana Dolina
 16. Ogranak PAU Zenilijek – Donja Gračanica
 17. Ogranak PAU Zenilijek – Bistua Nova
 18. Ogranak PAU Zenilijek – Uzunovića put
 19. Ogranak PAU Zenilijek – Jalimanov put
 20. Ogranak PAU Zenilijek – I Zeničke brigade
 21. Ogranak PAU Zenilijek – Kamberovića
 22. Ogranak PAU Zenilijek – Zije Dizdarevića
 23. Ogranak PAU Zenilijek – Patriotske lige
 24. Ogranak PAU Zenilijek – Tetovska
 25. Apoteka Medicus Mejdandžik bb Apoteka
 26. Apoteka Tilia Ćire Truhelke 10 c Apoteka
 27. Apoteka Eurolijek Londža 92 Apoteka
 28. Apoteka Medica Maršala Tita 23 Ogranak
 29. Apoteka Europharm Blatuša 7 Ogranak
 30. Apoteka Europharm Bistua Nova 5A Ogranak
 31. Apoteka MGM Aska Borića 25A Ogranak
 32. Apoteka Esculap Aska Borića bb
 33. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje Nemila
 34. Zenilijek ogranak Nemila

 

MZ Šerići

 1. Depo JAU Apoteka Zdravlje Zenica

MZ Arnauti

 1. Depo JAU Apoteka Zdravlje Zenica

MZ Janjići

 1. Depo JAU Apoteka Zdravlje Zenica

MZ Orahovica

 1. Depo PAU Zenilijek

MZ Klopče

 1. Depo PAU Zenilijek

MZ Stranjani

 1. Depo PAU MGM Kakanj

 

Prema podacima Doma zdravlja Zenica, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 27  punktova.

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Zenica  moguće je organizovati 22 apoteke.

Kako na području  grada Zenica već egzistira 37 apoteka, a na prostoru općine još  6 depoa, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti za otvaranje apoteka, kao i rješenja o otvaranju  apoteka. Ostaje otvorena mogućnost za otvaranje depoa u ruralnom području u MZ-a gdje nema depoa, a postoje ambulante porodične medicine.  

  

II  Općina Visoko

 

Broj stanovnika: 41.352

Broj mjesnih zajednica: 26 (5 MZ-a u gradu)

Broj apoteka: 9 i 1 depo

 

Apoteke u gradu Visoko

 1. PAU Nera
 2. PAU Avicena
 3. Privatna apotekarska praksa (Senada Novokmet)
 4. Ogranak JAU Apoteke Sarajevo
 5. Privatna apotekarska praksa Apoteka Rosulje

 

MZ Moštre

 1. Ogranak PAU Nera
 2. Ogranak PAU Avicena

MZ Buci

 1. Ogranak PAU Nera

MZ Gračanica

 1. Ogranak JAU Sarajevo

MZ Porječani

 1. Depo MGM apoteka

 

Prema podatcima Doma zdravlja Visoko, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 5 punktova i to:

 

DZ sa 8 ambulanti porodične medicine

Punkt Moštre sa 5 ambulanti porodične maedicine

Punkt Buci sa 2 ambulante porodične medicine

Punkt Gračanica sa 2 ambulante porodične medicine

Punkt Porječani sa 1 ambulantom porodične medicine

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Visoko moguće je organizovati 8 apoteka, a od toga u užem dijelu grada 2 apoteke shodno geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistira 5 apoteka, a na prostoru općine još 4 apoteke i 1 depo (ukupno 9 apoteka i 1 depo), ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti rješenja o otvaranju apoteka.

Ne postoji ni mogućnost otvaranja depoa jer su sve ambulante porodične medicine pokrivene apotekarskom djelatnošću.

  

 III Općina Olovo

 

Broj stanovnika: 10.600

Broj MZ-a:  15

Broj apoteka: 2 apoteke / 1 depo

 1. Apoteka Sarajevo – u gradu
 2. Ogranak Apoteka Sarajevo – u gradu

+ depo Apoteke Sarajevo – MZ-a Careva Ćuprija.

Prema podatcima Doma zdravlja Olovo, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 3 punkta i to:

 1. DZ sa 4 ambulante porodične medicine,
 2. Terenska ambulanta Solun
 3. Ambulanta porodične medicine u MZ-i Careva Ćuprija.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika u općini Olovo, moguće je organizirati 2 apoteke, a u užem dijelu grada već egzistiraju 2 apoteke.

Kako na užem dijelu grada već egzistiraju dvije apoteke (Apoteka Sarajevo i ogranak AS) trenutno ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti izdavanja rješenja o otvaranju apoteke.

Postoji samo mogućnost otvaranja depoa u MZ-i Solun, jer tamo postoji ambulanta porodične medicine.

 

IV Općina Breza 

 

Broj stanovnika: 14.564

Broj MZ-a: 14

Broj apoteka: 3 apoteke / 1 depo

 1. Apoteka Pandža(privatna praksa)
 2. Ogranak Apoteka MGM Kakanj
 3. Ogranak-Apoteka Sarajevo

Ambulante porodične medicine:

 1. Breza
 2. Gornja Breza
 3. Mahala
 4. Župča
 5. Punkt PM Slivno

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika u općini Breza, moguće je organizirati 3 apoteke, a trenutno egzistira 1 apoteka i dva ogranka.

Kako već egzistiraju tri apoteke, trenutno ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti izdavanja rješenja o otvaranju apoteke.

Postoji samo mogućnost otvaranja depoa u ruralnom području u  MZ-i Gornja Breza, jer tu postoji ambulanta porodične medicine.

 

V Općina Tešanj

 

Broj stanovnika: 46.135

Broj MZ-a:  26

Broj apoteka: 13 + 1 internacionalna

 

 1. JAU Apoteka i CMS Tefarm Tešanj
 2. PAU Medifarm Tešanj
 3. PAU Herbafarm Tešanj
 4. PP Apoteka Mintfarm Tešanj
 5. PAU Jelahpharm Jelah
 6. PAU Delfarm Jelah
 7. PAU Vitafarm Jelah
 8. PAU Violapharm Tešanj Bukva
 9. Ogranak Medifarm 1 Jelah
 10. Ogranak Medifarm 2 Jelah
 11. Ogranak JAU Tefarm Tešanjka
 12. Ogranak PAU Delfarm Tešanjka
 13. Ogranak JAU Tefarm Vukovo

 

MZ Šije

Internacionalna apoteka Violapharm

Depo JAU Apoteka iCMS Tefarm Tešanj

Depo PAU Violapharm

MZ Karadaglije

Depo PAU Medifarm

MZ Miljanovci

Depo PAU Delfarm

MZ Miljanovci stari

Depo PZU Violapharm

MZ Piljužići

Depo PZU Violapharm

MZ Kalošević

Depo PZU Medifarm

MZ Trepče

PZU Delfarm

MZ Kraševo

JAU Tefarm Tešanj

Prema podacima Doma zdravlja Tešanj rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 10 punktova : DZ Tešanj, Ambulanta Jelah, Ambulanta Kaloševići, Ambulanta Piljužići, Ambulanta Miljanovci, Ambulanta Tešanjka, Ambulanta Šije, Ambulanta Trepča, Ambulanta Kardaglije i Ambulanta Vukovo.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na području općine Tešanj je moguće organizirati 9 apoteka, a trenutno je organizirano 13 apoteka.

Kako na području opštine već egzistira 13 apoteka ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti mogućnost izdavanja rješenja o otvaranju apoteke. Sve ambulante porodične medicine su pokrivene apotekarskom djelatnošću pa ne postoji mogućnost otvaranja depoa.

  

VI Općina Usora

 

Broj stanovnika: 6.603

Broj MZ-a:  9

Broj apoteka: 1 ogranak  i depo.

 

Općina Usora Ogranak PAU JELAHFARM u Sivši

 

MZ Žabljak

Depo PAU Violapharm

 

Prema podacima Doma zdravlja Usora u Usori djeluju 4 ambulante porodične medicine: Ularice, Alibegovci, Žabljak i Omanjska.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika u općini Usora, moguće je organizirati 1 apoteku, a trenutno egzistira depo PAU Jelahpharm i depo PAU Violapharm Žabljak.

Na prostoru Općine Usora postoje uvjeti za izdavanje rješenja o 1 lokacijskoj saglasnosti za otvaranje apoteke shodno broju stanovnika, a postoji i mogućnost otvaranja depoa u ruralnim područjima gdje su otvorene ambulante porodične medicine.

 

VII Općina Maglaj

 

Broj stanovnika: 24.970 (od toga gradu pripada 6.438 stanovnika)

Broj mjesnih zajednica: 20

Broj apoteka: 5 i 4 depoa

 

Apoteke u gradu Maglaj

 1. JAU Narodna apoteka Maglaj
 2. Ogranak PAU Apoteka Halilić
 3. Privatna apotekarska praksa (Subhija Sačak)
 4. Ogranak u domu zdravlja JAU Narodna apoteka Maglaj

 

MZ Novi Šeher

 1. Ogranak JAU Narodna apoteka Maglaj

MZ Liješnica

 1. Depo JAU Narodna apoteka Maglaj

MZ Donji Ulišnjak

 1. Depo JAU Narodna apoteka Maglaj

MZ Kosova

 1. Depo PAU Herbafarm

MZ Moševac

 1. Depo JAU Narodna apoteka Maglaj

 

Prema podacima Doma zdravlja Maglaj, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 7 punktova i to: DZ sa 4 ambulante porodične medicine, punkt Novi Šeher sa 2 ambulante porodične medicine, punkt Kosova sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Liješnica sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Ulišnjak sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Bočinja sa 1 ambulantom porodične medicine i punkt Moševac sa 1 ambulantom porodične medicine.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Maglaj  moguće je organizovati 5 apoteka, a od toga u užem dijelu grada 1 apoteka shodno geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistiraju 4 apoteke, a na prostoru općine još 1 apoteka i 4 depoa, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti rješenja o otvaranju apoteka.

Postoji mogućnost otvaranja depoa u ruralnom području u MZ Bočinja, jer nije pokrivena apotekarskom djelatnošću.

 

VIII OPĆINA ZAVIDOVIĆI

 

Broj stanovnika: 35.988

Broj mjesnih zajednica: 21

Broj apoteka: 8 i 3 depoa

 

Apoteke u gradu Zavidovići

 1. PAU Pharm apoteka Zavidovići
 2. Ogranak PAU Apoteka Zenilijek u domu zdravlja Zavidovići
 3. Privatna apotekarska praksa Unipharm
 4. Ogranak JAU Apoteka Zdravlje Zenica
 5. Privatna praksa Apoteka Dedić
 6. Privatna praksa Apoteka Đerzić
 7. PAU Apoteka Osmić Lejla u naselju Krivaja
 8. PAU ogranak Zenilijek

MZ Vozuća

 1. Depo PAU Apoteka Zenilijek

MZ Hajderovići

 1. Depo PAU Apoteka Pharm

MZ Kovači

 1. Depo PAU Apoteka Pharm

 

Prema podacima Doma zdravlja Zavidovići, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 11 punktova i to: DZ sa 6 ambulanti porodične medicine (2 punkta u gradu), punkt Gaj sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Vozuća sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Kovači sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Hajderovići sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Dolina sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Krivaja sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Rujnica sa 1 ambulantom porodične medicine, punkt Maoča sa 1 ambulantom porodične medicine i punkt Mečevići sa 1 ambulantom porodične medicine.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Zavidovići  moguće je organizovati 7 apoteka, a od toga u užem dijelu grada 2 apoteke, prema geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistira 8 apoteka, a na prostoru općine još 3 depoa, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti rješenja o otvaranju apoteka.

Postoji mogućnost otvaranja depoa uz ambulantu porodične medicine u ruralnim područjima u MZ Rujnica, Dolina, Maoča, Mečevići, jer nisu  pokrivene apotekarskom djelatnošću.

 

 

IX OPĆINA ŽEPČE

 

Broj stanovnika: 30.219

Broj mjesnih zajednica: 48

Broj apoteka: 4 i 2 depoa

 

Apoteke u gradu Žepče

 1. JAU Gradska ljekarna Žepče
 2. Ogranak PAU Apoteka Halilić
 3. Ogranak MGM

 

MZ Begov Han

 1. Ogranak PAU Halilić- Tina

MZ Željezno polje

 1. Depo PAU Apoteka Pharm Zavidovići

MZ Ozimica

6.Depo PAU Apoteka Pharm Zavidovići.

 

Prema podacima Doma zdravlja Žepče, rad u ambulantama obavlja se na pet punktova i to:

DZ sa 2 ambulante, punkt Stacinar sa 1 ambulantom, punkt Begov Han  – ambulanta, punkt Željezno polje – ambulanta i punk Ozimica – ambulanta.

 

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Žepče moguće je organizovati 6 apoteka, a od toga u užem dijelu grada 1 apoteku, shodno geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistiraju 3 apoteke, 1 ogranak apoteke i 2 depoa, postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti za 2 apoteke izvan gradskog područja, u mjestima Ozimica i Željezno polje.

 

 

X Općina Kakanj

 

Broj stanovnika: 38.937

Broj mjesnih zajednica: 37

Broj apoteka: 8 i 4 depoa

 

Apoteke u gradu Kakanj

 1. PAU MGM Kakanj
 2. Ogranak PAU Apoteka MGM
 3. PAU Medica Kakanj
 4. Ogranak PAU Medica Kakanj
 5. Ogranak PAU Avicena Visoko
 6. Ogranak PAU Kofarm Zenica
 7. Apoteka PP Ljiljan Kakanj

 

MZ Bićer

 1. Depo PAU Medica Kakanj

MZ Bjelavići

 1. Ogranak PAU MGM Kakanj

MZ Brnjic

 1. Depo PAU Medica Kakanj

MZ Ćatići

 1. Depo PAU Medica Kakanj

MZ Haljinići

12.Depo PAU Medica Kakanj

 

Prema podatcima DZ Kakanj, rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 12 punktova i to: DZ Kakanj sa ambulanti porodične medicine, punkt Kraljeva Sutjeska, punkt Haljinići, punkt Bjelavići, punk Ćatići, punkt Papratnica, punkt Donji Kakanj, punkt Bilješevo punkt Doboj, punkt Stara Jama, punkt Brnjic, punkt Tršće.

 

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Kakanj  moguće je organizovati 8 apoteka, a od toga u užem dijelu grada 3 apoteke, prema geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistira 7 apoteka, a na prostoru opštine još 1 apoteka i 4 depoa, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti.

Ostaje otvorena mogućnost za otvaranje depoa u ruralnim područjima u MZ Donji Kakanj, Bilješevo, Kraljeva Sutjeska, Tršće, Zgošća, Stara Jama i Papratnica. U navedenim MZ rade ambulante porodične medicine.

 

 

XI Općina Doboj Jug

 

Broj stanovnika: 4.137

Broj mjesnih zajednica: 2

Broj apoteka: 2

 

Apoteke u gradu Doboj Jug

 1. Ogranak PAU Medifarm Tešanj
 2. Ogranak PAU Apoteka Vitafarm Jelah

 

POLIKLINIKA DOBOJ JUG –Rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 1 punktu.

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Doboj-Jug  moguće je organizovati 1 apoteku shodno geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistiraju 2 apoteke, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti rješenja o otvaranju apoteka.

Ne postoji mogućnost otvaranja depoa.

 

 

XII Općina Vareš

 

Broj stanovnika: 8.892

Broj mjesnih zajednica: 15

Broj apoteka: 2

 

Apoteke u gradu Vareš

 1. Ogranak JAU Apoteke Sarajevo
 2. Apoteka PP Vareš

 

DZ VAREŠ–Rad u ambulantama porodične medicine obavlja se na 2 punkta i to :

DZ Vareš sa 3 ambulante porodične medicine

Punkt Vareš Majdan sa 1 ambulantom porodične medicine

 

ZAKLJUČAK

Prema broju stanovnika na prostoru općine Vareš  moguće je organizovati 2 apoteke shodno geografskim i demografskim kriterijima.

Kako u užem dijelu grada već egzistiraju 2 apoteke, ne postoje uvjeti za izdavanje rješenja o lokacijskoj saglasnosti, a niti rješenja o otvaranju apoteka.

Postoji mogućnost otvaranja depoa uz ambulantu porodične medicine u MZ Vareš Majdan, jer nije pokrivena apotekarskom djelatnošću.

 

 

KONAČAN ZAKLJUČAK

 

Na osnovu sačinjenje analize Ministarstvo zdravstava je shodno geografskim i demografskim kriterijima iz člana 3. i 4. Pravilnika, utvrdilo sljedeće:

 

 1. Na području općine Zenica, postoji mogućnost otvaranja depoa u ruralnim područjima u  MZ gdje nema depoa, a postoje ambulante porodične medicine.

 

 1. Na području općine Olovo, postoji mogućnost otvaranja depoa u MZ-i Solun, jer tamo postoji ambulanta porodične medicine.

 

 1. Na području općine Breza, postoji mogućnost otvaranja depoa u MZ-i Gornja Breza, jer tamo postoji ambulanta porodične medicine.

 

 1. Na području općine Usora postoje uvjeti za izdavanje rješenja za jednu lokacijsku saglasnosti za otvaranje apoteke shodno broju stanovnika, a postoji i mogućnost otvaranja depoa u ruralnim područjima  gdje postoje ambulante porodične medicine.

 

 1. Na području općine Maglaj, postoji mogućnost otvaranja depoa u MZ-i Bočinja gdje radi ambulanta porodične medicine, a nije pokrivena apotekarskom djelatnošću.

 

 1. Na području općine Zavidovići, postoji mogućnost otvaranja depoa uz ambulantu porodične medicine, na demografski ugroženim područjima u mjestima: Rujnica, Dolina, Maoča i Mečevići.

 

 1. Na području općine Žepče, postoje dvije slobodne lokacije na kojim se može osnivati apoteka i to u naseljenim mjestima Ozimica i Željezno polje.

 

 

 1. Na području općine Kakanj, postoji mogućnost otvaranja depoa u ruralnim područjima  u MZ Donji Kakanj, Bilješevo, Kraljeva Sutjeska, Tršće, Zgošća, Stara Jama i Papratnica, jer u navedenim MZ rade ambulante porodične medicine, anisu pokrivene apotekarskom djelatnošću.

 

 1. Na području općine Doboj-jug ne postoji mogućnost za otvranje apoteke, a ni mogućnost za otvaranje depoa.

 

 

 1. Na području općine Vareš, postoji mogućnost otvaranja depoa uz ambulantu porodične medicine, u naseljenom mjestu Vareš Majdan.

 

 

Dostaviti:                                                                MINISTAR 

1x Naslovu,                                                            Dr. Dragoljub Brenjo

1x a/a

 

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *